กิจกรรม

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จะจัดโครงการประชุมผู้รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2566 ครั้งท..

ประชุมผู้รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจด้านการบริหารความเสี่ยง ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1/2567 2567 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม ณ ห้องประชุมธง รุญเจริญ ตึก 9 ชั้น 7 เพื่อการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามแผนบริหารความเส..

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 ณ ห้อง 9901 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้จัดการประชุมการดำเนินงานชมรม STRONG องค์กรพอเพียงต้านทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อจัดตั้งชมรม STRONG องค..

เมื่อวันที่ 11-13 มีนาคม 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสถาบันตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567-2570” ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหว..

วันที่ดำเนินกิจกรรม : 27 พฤศจิกายน 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เข้าร่วมโครงการประชุมสัมนา เรื่อง "2nd EdPEx National Forum : The EdPEx Sharing Day " ณ โรงแรมเซนจูรี่ พาร์คกรุงเทพ ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2566

หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสถาบันตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ(EdPEx) ฉบับปี 2567 - 2570 ” ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลั..

หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx (หมวด 3 ลูกค้า และหมวด 6 ระบบปฏิบัติการ) ครั้งที่ 3/2566  เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมธง..

หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx (หมวด 2 กลยุทธ์ และหมวด 4 การวัด วิเคราะห์ การจัดการความรู้) ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน ..

วันนี้ (19 ตุลาคม 2566) รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พร้อมคณะผู้บริหาร นำบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เข้าร่วมโครงงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่..

เอกสารประกอบการประชุม

วันที่ 4 ตุลาคม 2566 หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงร่างองค์กร และแผนพัฒนาคุ..

เอกสารประกอบการประชุม

วันพุธที่ 28 กันยายน 2566 หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใ..

เอกสารประกอบการประชุม

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์คุ..

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 ในระหว่างวันที่ 14 – 15 กันยายน 2566 เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และกฎกระทรวงการประ..

เอกสารประกอบการประชุม

วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านความเสี่ยง ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมธง รุนเจริญ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพร..

เอกสารประกอบการประชุม

วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภ..

เอกสารประกอบการประชุม

วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx หมวด 2 และหมวด 4 ประจำปีการศึกษา 2566 - 256..

เอกสารประกอบการประชุม

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดประชุมผู้รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์ ชั้น..

เอกสารประกอบการประชุม

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx หมวด 2 และหมวด 4 ประจำปีการศึกษา 2566 - ..

เอกสารประกอบการประชุม

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด..

เอกสารประกอบการประชุม

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านความเสี่ยง ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมธง รุนเจริญ ชั้น 7 อาคารเฉ..

เอกสารประกอบการประชุม

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภ..

เอกสารประกอบการประชุม

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภา..

เอกสารประกอบการประชุม

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์คุณ..

หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา ผ่านระบบ ZOOM Video Conference โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีวัตถุประสงค์..

หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้จัดโครงการประกวดสุดยอดผลงานการจัดการความรู้ (KM Awards) ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์ ตึก 9 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธ..

หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้ง 1/2566 เพื่อให้ผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาได้ทราบแนวทางการปฏิบัติ การกำกับ ติดตาม และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษ..

หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้จัดโครงการประชุมผู้รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการจัดการความรู้ ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้..

หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนากระบวนการทำงานสู่ความเป็นเลิศและหลักสูตรการจัดทำโครงร่างองค์กร (organizational Profile : OP) และแผนพัฒนาคุณภาพ (Progress Report : PR) ในวันที่..

หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดการประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการบริการความเสี่ยง ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 ได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจา..

หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดการประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการจัดการความรู้ ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2565 ครั้ง 1/2565 ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม ธง รุญเจริญ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระ..

หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการบริหารความเสี่ยง ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมธง รุญเจริญ ชั้น 7 อาคารเฉลิ..

หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก/สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 ในวันพฤหัสบดี ที่ 6 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมธง รุญเจริญ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พ..

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้จัดโครงการตรวจประเมินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 28-27 กันยายน 2565 ผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัย ราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 25..

การประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจด้านการบริหารความเสี่ยง ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 16 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม ..
การประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ.2564-2565) ครั้งที่ 2/2564 ในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ณ ห้อง 9901 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยได้รับ..

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) จัดการประชุมสื่อสารการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โดย นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย รักษาการผู้อำนวยการ เพื่อสร้าง..

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยหน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดการประชุมผู้รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1/2564 วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ห้อง 5215 คณะครุศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตรา..

คณะกรรมการทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับคณะและสถาบัน ดำเนินการประชุมเพื่อทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับคณะและสถาบัน ผ่านรูปแบบออนไลน์ (โปรแกรม Zoom) ในวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา ..

คณะกรรมการทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร ดำเนินการประชุมเพื่อทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร ผ่านรูปแบบออนไลน์ (โปรแกรม Zoom) ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 ..

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 ในระหว่างวันที่ 20 – 21 กันยายน 2564 เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และกฎกระทรวงการประก..

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ.2564-2565) วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ห้อง 9901 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศ..

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จัดกิจกรรมกำกับ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลและหลักฐาน ในระบบสารสนเทศ (www.esar.sskru.ac.th) องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ของร..

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จัดกิจกรรมกำกับ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลและหลักฐาน ในระบบสารสนเทศ (www.esar.sskru.ac.th) องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ..

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จัดกิจกรรมกำกับ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลและหลักฐาน ในระบบสารสนเทศ (www.esar.sskru.ac.th) องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี และตัวบ่งช..

ลิงค์เอกสารประกอบการประชุม 

หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้เข้าร่วมการประชุมสื่อสารการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2564 - 256..

ลิงค์เอกสารประกอบการประชุม 

หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดการประชุมผู้รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 25..

หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการบริหารความเสี่ยง ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมธง รุญเจริญ ชั้น 7 อาคาร..

หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก/สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ณ ห้อง 9901 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพื่อ (ร่าง) คู่มือประกันคุณภาพการศึกษ..

หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (หลักสูตรที่ 2 สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์) รุ่นที่ 29 เมื่อวันที่ 7 - 8 เมษายน 2564 ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอเนกประสงค์ บุญชง วีสมหมาย (ศรีพฤทธาล..

หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดประชุมคณะกรรมการด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการจัดการความรู้ ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อพิจารณาการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง ระดับสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2563
ประชุมในวันที่ ..

หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดประชุมคณะกรรมการด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการจัดการความรู้ ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อพิจารณาการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ และการเตรียมความพร้อมจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายการจัดกา..