กิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ.2564-2565) ครั้งที่ 2/2564 ในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ณ ห้อง 9901 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยได้รับ..

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) จัดการประชุมสื่อสารการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โดย นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย รักษาการผู้อำนวยการ เพื่อสร้าง..

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยหน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดการประชุมผู้รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1/2564 วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ห้อง 5215 คณะครุศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตรา..

คณะกรรมการทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับคณะและสถาบัน ดำเนินการประชุมเพื่อทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับคณะและสถาบัน ผ่านรูปแบบออนไลน์ (โปรแกรม Zoom) ในวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา ..

คณะกรรมการทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร ดำเนินการประชุมเพื่อทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร ผ่านรูปแบบออนไลน์ (โปรแกรม Zoom) ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 ..

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 ในระหว่างวันที่ 20 – 21 กันยายน 2564 เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และกฎกระทรวงการประก..

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ.2564-2565) วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ห้อง 9901 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศ..

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จัดกิจกรรมกำกับ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลและหลักฐาน ในระบบสารสนเทศ (www.esar.sskru.ac.th) องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ของร..

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จัดกิจกรรมกำกับ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลและหลักฐาน ในระบบสารสนเทศ (www.esar.sskru.ac.th) องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ..

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จัดกิจกรรมกำกับ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลและหลักฐาน ในระบบสารสนเทศ (www.esar.sskru.ac.th) องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี และตัวบ่งช..

ลิงค์เอกสารประกอบการประชุม 

หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้เข้าร่วมการประชุมสื่อสารการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2564 - 256..

ลิงค์เอกสารประกอบการประชุม 

หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดการประชุมผู้รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 25..

หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการบริหารความเสี่ยง ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมธง รุญเจริญ ชั้น 7 อาคาร..

หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก/สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ณ ห้อง 9901 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพื่อ (ร่าง) คู่มือประกันคุณภาพการศึกษ..

หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (หลักสูตรที่ 2 สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์) รุ่นที่ 29 เมื่อวันที่ 7 - 8 เมษายน 2564 ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอเนกประสงค์ บุญชง วีสมหมาย (ศรีพฤทธาล..

หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดประชุมคณะกรรมการด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการจัดการความรู้ ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อพิจารณาการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง ระดับสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2563
ประชุมในวันที่ ..

หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดประชุมคณะกรรมการด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการจัดการความรู้ ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อพิจารณาการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ และการเตรียมความพร้อมจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายการจัดกา..