กิจกรรม

ชื่อเรื่องกิจกรรม: 
การประชุมสัมมนา เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ดำเนินกิจกรรม: 
Thursday, July 6, 2023
รายละเอียด: 

หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา ผ่านระบบ ZOOM Video Conference โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพการศึกษาในและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก

ลิงค์การประชุมสัมมนา เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
https://www.youtube.com/watch?v=if-gjpWgRFo&t=11632s

เอกสารประกอบการประชุม
https://drive.google.com/drive/folders/1GJj0cg0D2ML3LFFP5huGSsq5U9Uuyonm...

ภาพกิจกรรม: