คลังข้อมูลการจัดการความรู้ (KM)
ปีงบประมาณ ยุทธศาสตร์ เรื่อง หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ไฟล์องค์ความรู้
2563 2 แนวทางการนำผลงานวิจัยสู่การสร้างนวัตกรรม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ Download
2563 2 ปัญหา อุปสรรค แนวทางความช่วยเหลือและกลวิธีสู่ความสำเร็จ เพื่อให้ได้รับทุนสนับสนุนการศึก คณะครุศาสตร์ Download
2563 1 การจัดการเรียนการสอน แบบ Active Learning คณะครุศาสตร์ Download
2563 1 การพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกับการสร้างนวัตกรรม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ Download