คลังข้อมูลการจัดการความรู้ (KM)

คลังข้อมูลการจัดการความรู้ (KM)
ปีงบประมาณ ยุทธศาสตร์ เรื่อง หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ไฟล์องค์ความรู้
2566 1 การพัฒนาคุณภาพตำราและเอกสารประกอบการสอน-ผลิตบัณฑิต วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง Download
2566 3 เทคนิคการจัดการและเผยแพร่บทความวิจัยอย่างเป็นระบบ -วิจัย วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง Download
2566 6 เทคนิคการใช้โปรแกรม Microsoft 365 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Download
2566 1 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการทำงาน -ผลิตบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ Download
2566 3 กระบวนการพัฒนาผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์สู่การจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร-คณะวิทย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ Download
2566 3 แนวทางการพัฒนาผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ Download
2566 1 การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ Download
2566 3 เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ - พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ Download
2566 1 แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนแบบการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ -พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ Download
2566 6 เทคนิคการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ สำนักงานอธิการบดี Download
2566 6 ขั้นตอนการลงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (E-GP)-สถาบันภาษา สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม Download
2566 1 การจัดทำ มคอ. ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ -ผลิตบัณฑิต -คณะมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Download
2566 3 การขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ - วิจัย - คณะมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Download
2566 3 เทคนิคการทำวิจัยที่มีคุณภาพในระดับสากลและการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ- บริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี Download
2566 1 เทคนิคการทำหลักสูตร OBE เพื่อเชื่อมโยง มคอ.7”-ผลิตบันฑิต-บริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี Download
2566 3 การรายงานความก้าวหน้างานวิจัยทุน Fundamental Fund ผ่านระบบ NRIIS -วิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา Download
2566 6 เทคนิคการรับสมัครและรายงานตัวออนไลน์-ส่งเสริม สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ Download
2565 1 การเสริมสร้างเทคนิคการสอนโดยใช้สื่อที่น่าสนใจ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง Download
2565 2 การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วิจัย ในวารสารวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง Download
2565 6 แนวปฏิบัติการคุมสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ภาษาจีน HSK Download
2565 6 การใช้ google app เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร Download
2565 6 การแนะแนวการศึกษาต่อออนไลน์ สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ Download
2565 2 แนวทางการตีพิมพ์วารสารนานาชาติ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ Download
2565 1 เทคนิคการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ Download
2565 6 การยืม-ชดใช้เงินโครงการ สำนักงานอธิการบดี Download
2565 1 แนวปฏิบัติการเขียนตำราและหนังสือวิชาการทางการพยาบาลสำหรับอาจารย์ในยุควิถีชีวิตใหม่ Download
2565 2 การพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อให้ได้รับทุนสนับสนุนวิจัยจากภายนอก Download
2565 2 การพัฒนาโจทย์วิจัยอย่างไรเพื่อให้ได้รับทุน คณะครุศาสตร์ Download
2565 2 การจัดการความรู้แนวทางการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ Download
2565 1 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด (โควิค-19) คณะครุศาสตร์ Download
2565 2 การพัฒนางานวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี Download
2565 1 การเขียนรายงานผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร (มคอ.๗) คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี Download
2565 1 CWIE การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Download
2565 2 การขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Download
2563 6 เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ สำนักงานอธิการบดี Download
2563 6 การตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ Download
2563 1 การพัฒนาด้านการเรียนการสอนด้วยสื่อออนไลน์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี Download
2563 2 การจัดการความรู้การเสริมสร้างสมรรถภาพด้านการวิจัย คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี Download
2563 2 การตีพิมพ์บทความวิจัย วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง Download
2563 1 เทคนิคการสอนโดยใช้สื่อการสอนสนุก วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง Download
2563 1 การจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Download
2563 2 เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Download
2563 2 แนวทางการนำผลงานวิจัยสู่การสร้างนวัตกรรม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ Download
2563 2 ปัญหา อุปสรรค แนวทางความช่วยเหลือและกลวิธีสู่ความสำเร็จ เพื่อให้ได้รับทุนสนับสนุนการศึก คณะครุศาสตร์ Download
2563 1 การจัดการเรียนการสอน แบบ Active Learning คณะครุศาสตร์ Download
2563 1 การพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกับการสร้างนวัตกรรม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ Download