คลังข้อมูลการจัดการความรู้ (KM)
ปีงบประมาณ ยุทธศาสตร์ เรื่อง หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ไฟล์องค์ความรู้
2565 การเสริมสร้างเทคนิคการสอนโดยใช้สื่อที่น่าสนใจ-กฎหมาย วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง Download
2565 การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วิจัย ในวารสารวิชาการระดับชาติ-กฎหมาย วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง Download
2565 แนวปฏิบัติการคุมสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ภาษาจีน HSK_สถาบันภาษา Download
2565 การใช้ google app เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร Download
2565 การแนะแนวการศึกษาต่อออนไลน์ สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ Download
2565 แนวทางการตีพิมพ์วารสารนานาชาติ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ Download
2565 เทคนิคการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ Download
2565 การยืม-ชดใช้เงินโครงการ สำนักงานอธิการบดี Download
2565 แนวปฏิบัติในการทำตำราและหนังสือวิชาการทางการพยาบาลสำหรับอาจารย์ในยุค วิถีชีวิตใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ Download
2565 การพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อให้ได้รับทุนสนับสนุนวิจัยจากภายนอก คณะพยาบาลศาสตร์ Download
2565 การพัฒนาโจทย์วิจัยอย่างไรเพื่อให้ได้รับทุน คณะครุศาสตร์ Download
2565 การจัดการความรู้แนวทางการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ สถาบันวิจัยและพัฒนา Download
2565 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด (โควิด-19) คณะครุศาสตร์ Download
2565 การจัดการความรู้ การพัฒนางานวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี Download
2565 การเขียนรายงานผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร_มคอ_7 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี Download
2565 CWIE การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Download
2565 การขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Download
2563 6 เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ สำนักงานอธิการบดี Download
2563 6 การตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ Download
2563 1 การพัฒนาด้านการเรียนการสอนด้วยสื่อออนไลน์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี Download
2563 2 การจัดการความรู้การเสริมสร้างสมรรถภาพด้านการวิจัย คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี Download
2563 2 การตีพิมพ์บทความวิจัย วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง Download
2563 1 เทคนิคการสอนโดยใช้สื่อการสอนสนุก วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง Download
2563 1 การจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Download
2563 2 เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Download
2563 2 แนวทางการนำผลงานวิจัยสู่การสร้างนวัตกรรม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ Download
2563 2 ปัญหา อุปสรรค แนวทางความช่วยเหลือและกลวิธีสู่ความสำเร็จ เพื่อให้ได้รับทุนสนับสนุนการศึก คณะครุศาสตร์ Download
2563 1 การจัดการเรียนการสอน แบบ Active Learning คณะครุศาสตร์ Download
2563 1 การพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกับการสร้างนวัตกรรม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ Download