คลังข้อมูลการจัดการความรู้ (KM)
ปีงบประมาณ ยุทธศาสตร์ เรื่อง หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ไฟล์องค์ความรู้
2563 6 เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ สำนักงานอธิการบดี Download
2563 6 การตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ Download
2563 1 การพัฒนาด้านการเรียนการสอนด้วยสื่อออนไลน์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี Download
2563 2 การจัดการความรู้การเสริมสร้างสมรรถภาพด้านการวิจัย คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี Download
2563 2 การตีพิมพ์บทความวิจัย วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง Download
2563 1 เทคนิคการสอนโดยใช้สื่อการสอนสนุก วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง Download
2563 1 การจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Download
2563 2 เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Download
2563 2 แนวทางการนำผลงานวิจัยสู่การสร้างนวัตกรรม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ Download
2563 2 ปัญหา อุปสรรค แนวทางความช่วยเหลือและกลวิธีสู่ความสำเร็จ เพื่อให้ได้รับทุนสนับสนุนการศึก คณะครุศาสตร์ Download
2563 1 การจัดการเรียนการสอน แบบ Active Learning คณะครุศาสตร์ Download
2563 1 การพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกับการสร้างนวัตกรรม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ Download