พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
กฎกระทรวง
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
กฎกระทรวงกำหนดระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพภายในสำหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบ พ.ศ. 2555
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดคุณสมบัติคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พ.ศ. 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง นโยบายบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พ.ศ. 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง กรอบระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง แนวทางปฏิบัติด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติที่ดีการประกันคุณภาพการศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง นโยบายประกันคุณภาพการศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง มาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พ.ศ. 2562