AUN-QA
Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level Version 4.0
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2564-2565) ฉบับสถาบันอุดมศึกษา
คณะกรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.)
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (มรภ.ศก.)
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก/สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พ.ศ. 2565
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก/สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พ.ศ. 2564
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พ.ศ. 2562
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พ.ศ. 2561
คู่มือสำหรับประชาชน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2563-2566 (EdPEx ฉบับปี 2563-2566)
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 พิมพ์ครั้งที่ 3 : สิงหาคม 2560
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 พิมพ์ครั้งที่ 1 : พฤษภาคม 2558
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษา ระดับอุมศึกษา พ.ศ. 2553