Mon, 06/22/2020 - 08:54 -- admin
การดำเนินงาน ประกันคุณภาพการศึกษา EdPEx
กิจกรรม

เอกสารประกอบการประชุม

วันพุธที่ 28 กันยายน 2566 หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใ..

เอกสารประกอบการประชุม

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์คุ..

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 ในระหว่างวันที่ 14 – 15 กันยายน 2566 เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และกฎกระทรวงการประ..

เอกสารประกอบการประชุม

วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านความเสี่ยง ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมธง รุนเจริญ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพร..

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2565