Mon, 06/22/2020 - 08:54 -- admin
กิจกรรม

หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดประชุมผู้รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพัธกิจด้านการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมธง รุญเจริญ  ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80  พ..

หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการบริหารความเสี่ยง ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมธง รุญเจริญ ชั้น 7 อาคารเฉ..

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 ในระหว่างวันที่ 27 – 28 กันยายน 2565 เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และกฎกระทรวงการประก..

การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบหลักสูตรบนฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ Outcome-Based Education (OBE) & เกณฑ์ AUN-OA  ระหว่างวันที่ 16 - 17 มิถุนายน 2565  ณ ห้องอบรมราชมรรคา ขั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชมมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ศูนย์..

การประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจด้านการบริหารความเสี่ยง ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 16 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม ..
การประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ.2564-2565) ครั้งที่ 2/2564 ในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ณ ห้อง 9901 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยได้รับ..
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564