Mon, 06/22/2020 - 08:54 -- admin
กิจกรรม

การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบหลักสูตรบนฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ Outcome-Based Education (OBE) & เกณฑ์ AUN-OA  ระหว่างวันที่ 16 - 17 มิถุนายน 2565  ณ ห้องอบรมราชมรรคา ขั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชมมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ศูนย์..

การประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจด้านการบริหารความเสี่ยง ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 16 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม ..
การประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ.2564-2565) ครั้งที่ 2/2564 ในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ณ ห้อง 9901 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยได้รับ..

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) จัดการประชุมสื่อสารการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โดย นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย รักษาการผู้อำนวยการ เพื่อสร้าง..

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยหน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดการประชุมผู้รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1/2564 วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ห้อง 5215 คณะครุศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตรา..

คณะกรรมการทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับคณะและสถาบัน ดำเนินการประชุมเพื่อทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับคณะและสถาบัน ผ่านรูปแบบออนไลน์ (โปรแกรม Zoom) ในวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา ..

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564