Mon, 06/22/2020 - 08:54 -- admin
กิจกรรม
หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดประชุมคณะกรรมการด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการจัดการความรู้ ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อพิจารณาการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง ระดับสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2563 ประชุมในวันที่ 18 พฤศจิ..
หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดประชุมคณะกรรมการด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการจัดการความรู้ ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อพิจารณาการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ และการเตรียมความพร้อมจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายการจัดการคว..
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561