Mon, 06/22/2020 - 08:54 -- admin
กิจกรรม

หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดการประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการบริการความเสี่ยง ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 ได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจา..

หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดการประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการจัดการความรู้ ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2565 ครั้ง 1/2565 ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม ธง รุญเจริญ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระ..

หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการบริหารความเสี่ยง ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมธง รุญเจริญ ชั้น 7 อาคารเฉลิ..

หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก/สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 ในวันพฤหัสบดี ที่ 6 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมธง รุญเจริญ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พ..

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้จัดโครงการตรวจประเมินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 28-27 กันยายน 2565 ผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัย ราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 25..

การประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจด้านการบริหารความเสี่ยง ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 16 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม ..
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2565
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564