Mon, 06/22/2020 - 08:54 -- admin
การดำเนินงาน ประกันคุณภาพการศึกษา EdPEx
กิจกรรม

หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx (หมวด 3 ลูกค้า และหมวด 6 ระบบปฏิบัติการ) ครั้งที่ 3/2566  เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมธง..

หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx (หมวด 2 กลยุทธ์ และหมวด 4 การวัด วิเคราะห์ การจัดการความรู้) ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน ..

วันนี้ (19 ตุลาคม 2566) รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พร้อมคณะผู้บริหาร นำบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เข้าร่วมโครงงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่..

เอกสารประกอบการประชุม

วันที่ 4 ตุลาคม 2566 หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงร่างองค์กร และแผนพัฒนาคุ..

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2565