หน้าแรก

ระบบสารสนเทศเพื่อเก็บข้อมูลบัณฑิตที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี
ระบบสารสนเทศเพื่อเก็บข้อมูลบัณฑิตที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นเว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application) แบบสำรวจข้อมูล และรายงานสารสนเทศตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พ.ศ. 2562 ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี โดยนักศึกษาใช้ข้อมูลต่อไปนี้เพื่อ Login เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ สำหรับบัณฑิต
username : รหัสบัตรประชาชนของตนเอง username : รหัสนักศึกษา
password : รหัสบัตรประชาชนของตนเอง password : รหัสบัตรประชาชนของตนเอง