กิจกรรม

ชื่อเรื่องกิจกรรม: 
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx (หมวด 3 ลูกค้า และหมวด 6 ระบบปฏิบัติการ) ครั้งที่ 3/2566
วันที่ดำเนินกิจกรรม: 
Monday, November 20, 2023
รายละเอียด: 

หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx (หมวด 3 ลูกค้า และหมวด 6 ระบบปฏิบัติการ) ครั้งที่ 3/2566  เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมธง รุญเจริญ เพื่อกำกับ ติดตาม การดำเนินงานให้สอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx

ภาพกิจกรรม: