กิจกรรม

ชื่อเรื่องกิจกรรม: 
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx (หมวด 2 กลยุทธ์ และหมวด 4 การวัด วิเคราะห์ การจัดการความรู้) ครั้งที่ 3/2566
วันที่ดำเนินกิจกรรม: 
Friday, November 10, 2023
รายละเอียด: 

หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx (หมวด 2 กลยุทธ์ และหมวด 4 การวัด วิเคราะห์ การจัดการความรู้) ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมธง รุญเจริญ เพื่อกำกับ ติดตาม การดำเนินงานให้สอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx

ภาพกิจกรรม: