กิจกรรม

ชื่อเรื่องกิจกรรม: 
ประชุมรับมอบนโยบายการขับเคลื่อนภารกิจด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
วันที่ดำเนินกิจกรรม: 
Thursday, July 4, 2024
รายละเอียด: 

ร่วมแสดงความยินดีกับท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอร แสนภูวา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ และประชุมรับมอบนโยบายการขับเคลื่อนภารกิจด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ภาพกิจกรรม: