กิจกรรม

ชื่อเรื่องกิจกรรม: 
ประชุมคณะกรรมการด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการจัดการความรู้ ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ดำเนินกิจกรรม: 
Wednesday, November 18, 2020
รายละเอียด: 
หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดประชุมคณะกรรมการด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการจัดการความรู้ ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อพิจารณาการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง ระดับสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2563 ประชุมในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ธง รุญเจริญ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
ภาพกิจกรรม: