กิจกรรม

ชื่อเรื่องกิจกรรม: 
การประชุมคณะกรรมการทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร ครั้งที่ 1/2564 (ผ่านโปรแกรม Zoom)
วันที่ดำเนินกิจกรรม: 
Thursday, November 11, 2021
รายละเอียด: 

คณะกรรมการทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร ดำเนินการประชุมเพื่อทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร ผ่านรูปแบบออนไลน์ (โปรแกรม Zoom) ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น.

 

เอกสารประกอบบการประชุม

 

ภาพกิจกรรม: