กิจกรรม

ชื่อเรื่องกิจกรรม: 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบหลักสูตรบนฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ Outcome-Based Education (OBE) & เกณฑ์ AUN-OA
วันที่ดำเนินกิจกรรม: 
Friday, June 17, 2022
รายละเอียด: 

การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบหลักสูตรบนฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ Outcome-Based Education (OBE) & เกณฑ์ AUN-OA  ระหว่างวันที่ 16 - 17 มิถุนายน 2565  ณ ห้องอบรมราชมรรคา ขั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชมมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ 

      ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีที่เปิดโครงการ และกล่าวรายงานโดย นายมานะศักดิ์ หงษ์คำชัย หัวหน้าหน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

      โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบหลักสูตรบนฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ Outcome-Based Education (OBE) และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมหลักสูตรเข้าสู่การประเมินโดยใช้เกณฑ์ AUN-QA 

      กลุ่มเป้าหมายในเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จาก 5 คณะ 1 วิทยาลัย จำนวน 60 คน 

      การจัดโครงการในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม และ รองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงฤทธิ์ วิบูลกิจธนากร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการอบรม ในครั้งนี้

ภาพกิจกรรม: