กิจกรรม

ชื่อเรื่องกิจกรรม: 
โครงการประชุมผู้รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2566
วันที่ดำเนินกิจกรรม: 
Thursday, May 30, 2024
รายละเอียด: 

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จะจัดโครงการประชุมผู้รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1/2567   ณ ห้องประชุมศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์ ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เพื่อกำกับ ติดตามการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2566       

ภาพกิจกรรม: