กิจกรรม

ชื่อเรื่องกิจกรรม: 
โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (หลักสูตรที่ 2 สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์) รุ่นที่ 29
วันที่ดำเนินกิจกรรม: 
Wednesday, April 7, 2021
รายละเอียด: 

หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (หลักสูตรที่ 2 สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์) รุ่นที่ 29 เมื่อวันที่ 7 - 8 เมษายน 2564 ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอเนกประสงค์ บุญชง วีสมหมาย (ศรีพฤทธาลัย ราชภัฏสัมมนาคาร) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร และเพื่อพัฒนาผู้เข้ารับการอบรมให้สามารถเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ของ คปภ.

ภาพกิจกรรม: