กิจกรรม

ชื่อเรื่องกิจกรรม: 
ประชุมคณะกรรมการด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการจัดการความรู้ ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ดำเนินกิจกรรม: 
Tuesday, November 17, 2020
รายละเอียด: 
หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดประชุมคณะกรรมการด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการจัดการความรู้ ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อพิจารณาการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ และการเตรียมความพร้อมจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini-UKM ครั้งที่ 23 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จะเป็นเจ้าภาพจัดงานในระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประชุมในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ธง รุญเจริญ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
ภาพกิจกรรม: