กิจกรรม

ชื่อเรื่องกิจกรรม: 
การประชุมสื่อสารการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่ดำเนินกิจกรรม: 
Wednesday, November 24, 2021
รายละเอียด: 

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) จัดการประชุมสื่อสารการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โดย นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย รักษาการผู้อำนวยการ เพื่อสร้างความเข้าใจในการประเมินคุณภาพภายนอก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams meeting

เอกสารประกอบการประชุม

ภาพกิจกรรม: