กิจกรรม

ชื่อเรื่องกิจกรรม: 
การประชุมคณะกรรมการทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับคณะและสถาบัน ครั้งที่ 1/2564 (ผ่านโปรแกรม Zoom)
วันที่ดำเนินกิจกรรม: 
Monday, November 15, 2021
รายละเอียด: 

คณะกรรมการทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับคณะและสถาบัน ดำเนินการประชุมเพื่อทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับคณะและสถาบัน ผ่านรูปแบบออนไลน์ (โปรแกรม Zoom) ในวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น.

 

เอกสารประกอบบการประชุม

 

ภาพกิจกรรม: