กิจกรรม

ชื่อเรื่องกิจกรรม: 
โครงการประกวดสุดยอดผลงานการจัดการความรู้ (KM Awards) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ดำเนินกิจกรรม: 
Wednesday, May 31, 2023
รายละเอียด: 

หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้จัดโครงการประกวดสุดยอดผลงานการจัดการความรู้ (KM Awards) ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์ ตึก 9 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) จากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยที่เป็นผลมาจากการจัดการความรู้ และมอบรางวัลสำหรับผู้ที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น (Best Practice) เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน และเผยแพร่องค์ความรู้สู่การปฏิบัติต่อไป

ภาพกิจกรรม: