กิจกรรม

ชื่อเรื่องกิจกรรม: 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx หมวด 5 ประจำปีการศึกษา 2566 - 2568 ครั้งที่ 1/2566
วันที่ดำเนินกิจกรรม: 
Friday, July 14, 2023
รายละเอียด: 

เอกสารประกอบการประชุม

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx หมวด 5 ประจำปีการศึกษา 2566 - 2568 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมธง รุนเจริญ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาได้ทราบแนวทางการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx หมวด 5

ภาพกิจกรรม: