กิจกรรม

ชื่อเรื่องกิจกรรม: 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1/2566
วันที่ดำเนินกิจกรรม: 
Friday, July 21, 2023
รายละเอียด: 

เอกสารประกอบการประชุม

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมทวี กองศรีมา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาได้ทราบแนวทางการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการจัดการความรู้

ภาพกิจกรรม: