กิจกรรม

ชื่อเรื่องกิจกรรม: 
ประชุมผู้รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการจัดการความรู้ ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1/2566
วันที่ดำเนินกิจกรรม: 
Tuesday, March 28, 2023
รายละเอียด: 

หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้จัดโครงการประชุมผู้รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการจัดการความรู้ ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ธง รุญเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษโดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหัสา พลนิล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ เป็นประธานที่ประชุม และได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการทุกท่าน เข้าร่วมประชุม เพื่อได้ทราบแนวทาง หลักเกณฑ์การจัดโครงการประกวดสุดยอดผลงานด้านการจัดการความรู้ (KM Awards) ประจำปีการศึกษา 2565

ภาพกิจกรรม: