กิจกรรม

ชื่อเรื่องกิจกรรม: 
การประชุมผู้รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1/2564
วันที่ดำเนินกิจกรรม: 
Wednesday, November 17, 2021
รายละเอียด: 

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยหน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดการประชุมผู้รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1/2564 วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ห้อง 5215 คณะครุศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สหัสา พลนิล รองอธิการบดี เป็นประธานที่ประชุม เพื่อประชุมชี้แจงปฏิทินการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564

ระเบียบวาระการประชุม

 

ภาพกิจกรรม: