กิจกรรม

ชื่อเรื่องกิจกรรม: 
โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ดำเนินกิจกรรม: 
Thursday, September 14, 2023
รายละเอียด: 

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 ในระหว่างวันที่ 14 – 15 กันยายน 2566 เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โดยเริ่มตั้งแต่
การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้รับการตรวจประเมินตามระบบและกลไกเรียบร้อยแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 ดังนี้

1. มหาวิทยาลัย มีผลการดำเนินงานในภาพรวม อยู่ในระดับ “ดีมาก” (คะแนนเฉลี่ย 4.80)
2. คณะครุศาสตร์ มีผลการดำเนินงานในภาพรวม อยู่ในระดับ “ดีมาก” (คะแนนเฉลี่ย 4.75)
3. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีผลการดำเนินงานในภาพรวม อยู่ในระดับ “ดีมาก” (คะแนนเฉลี่ย 4.73)
4. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มีผลการดำเนินงานในภาพรวม อยู่ในระดับ “ดีมาก” (คะแนนเฉลี่ย 4.76)
5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผลการดำเนินงานในภาพรวม อยู่ในระดับ “ดีมาก” (คะแนนเฉลี่ย 4.64)
6. วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มีผลการดำเนินงานในภาพรวม อยู่ในระดับ “ดีมาก” (คะแนนเฉลี่ย 4.84)
7. คณะพยาบาลศาสตร์ มีผลการดำเนินงานในภาพรวม อยู่ในระดับ “ดี” (คะแนนเฉลี่ย 4.20)
8. สำนักงานอธิการบดี มีผลการดำเนินงานในภาพรวม อยู่ในระดับ “ดีมาก” (คะแนนเฉลี่ย 4.69)
9. สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ มีผลการดำเนินงานในภาพรวมอยู่ในระดับ “ดีมาก” (คะแนนเฉลี่ย 4.67)
10. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลการดำเนินงานในภาพรวมอยู่ในระดับ “ดีมาก” (คะแนนเฉลี่ย 4.76)
11. สถาบันวิจัยและพัฒนา มีผลการดำเนินงานในภาพรวมอยู่ในระดับ “ดีมาก” (คะแนนเฉลี่ย 4.72)
12. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มีผลการดำเนินงานในภาพรวมอยู่ในระดับ “ดีมาก” (คะแนนเฉลี่ย 4.62)

ผลการประเมินระดับหลักสูตร มีหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2565 จำนวนทั้งสิ้น 48 หลักสูตร ได้รับการประเมินจำนวนทั้งสิ้น 48 หลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 48 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100 ส่งผลให้การประเมินในภาพรวม (คะแนนเฉลี่ย 3.75)

รายงานผลการประเมิน

ภาพกิจกรรม: