กิจกรรม

ชื่อเรื่องกิจกรรม: 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสถาบันตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567-2570”
วันที่ดำเนินกิจกรรม: 
Monday, March 11, 2024
รายละเอียด: 

เมื่อวันที่ 11-13 มีนาคม 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสถาบันตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567-2570” ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะกษ รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รวมทั้งสิ้นจำนวน 50 คน

ภาพกิจกรรม: