กิจกรรม

ชื่อเรื่องกิจกรรม: 
โครงงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx
วันที่ดำเนินกิจกรรม: 
Friday, October 20, 2023
รายละเอียด: 

วันนี้ (19 ตุลาคม 2566) รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พร้อมคณะผู้บริหาร นำบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เข้าร่วมโครงงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร (TQA Assessor และ EdPEx Assessor) กล่าวต้อนรับ และบรรยาย

จากนั้นมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดทำร่างองค์กร โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สายเพชร อักโข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ (EdPEx Assessor) ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (TQA Assessor และ EdPEx Assessor) และ รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย (EdPEx Assessor) ให้เกียรติเป็นวิทยากร

ภาพกิจกรรม: