กิจกรรม

ชื่อเรื่องกิจกรรม: 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx หมวด 3 และหมวด 6 ประจำปีการศึกษา 2566 - 2568 ครั้งที่ 2/2566
วันที่ดำเนินกิจกรรม: 
Tuesday, September 12, 2023
รายละเอียด: 

เอกสารประกอบการประชุม

วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx หมวด 3 และหมวด 6 ประจำปีการศึกษา 2566 - 2568 ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมธง รุนเจริญ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพื่อกำกับ ติดตาม การดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx หมวด 3 และหมวด 6

ภาพกิจกรรม: