กิจกรรม

ชื่อเรื่องกิจกรรม: 
ประชุมผู้รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจด้านการบริหารความเสี่ยง ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1/2567
วันที่ดำเนินกิจกรรม: 
Thursday, March 14, 2024
รายละเอียด: 

ประชุมผู้รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจด้านการบริหารความเสี่ยง ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1/2567 2567 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม ณ ห้องประชุมธง รุญเจริญ ตึก 9 ชั้น 7 เพื่อการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ภาพกิจกรรม: