กิจกรรม

ชื่อเรื่องกิจกรรม: 
การดำเนินงานชมรม STRONG องค์กรพอเพียงต้านทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
วันที่ดำเนินกิจกรรม: 
Thursday, March 14, 2024
รายละเอียด: 

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 ณ ห้อง 9901 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้จัดการประชุมการดำเนินงานชมรม STRONG องค์กรพอเพียงต้านทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อจัดตั้งชมรม STRONG องค์กรพอเพียงต้านทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ภาพกิจกรรม: