กิจกรรม

ชื่อเรื่องกิจกรรม: 
การประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจด้านการบริหารความเสี่ยง ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1/2565
วันที่ดำเนินกิจกรรม: 
Wednesday, March 16, 2022
รายละเอียด: 
การประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจด้านการบริหารความเสี่ยง ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 16 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหัสา พลนิล รองอธิการบดี เป็นประธานที่ประชุม และได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการทุกท่าน เข้าร่วมประชุม เพื่อกำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565
ภาพกิจกรรม: