กิจกรรม

ชื่อเรื่องกิจกรรม: 
โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ดำเนินกิจกรรม: 
Monday, September 20, 2021
รายละเอียด: 

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 ในระหว่างวันที่ 20 – 21 กันยายน 2564 เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โดยเริ่มตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้รับการตรวจประเมินตามระบบและกลไกเรียบร้อยแล้ว
จึงขอประชาสัมพันธ์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 ดังนี้

1. มหาวิทยาลัย มีผลการดำเนินงานในภาพรวม อยู่ในระดับ “ดีมาก” (คะแนนเฉลี่ย 4.62)

2. คณะครุศาสตร์ มีผลการดำเนินงานในภาพรวม อยู่ในระดับ “ดีมาก” (คะแนนเฉลี่ย 4.65)

3. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีผลการดำเนินงานในภาพรวม อยู่ในระดับ “ดีมาก” (คะแนนเฉลี่ย 4.51)

4. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มีผลการดำเนินงานในภาพรวม อยู่ในระดับ “ดี” (คะแนนเฉลี่ย 4.18)

5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผลการดำเนินงานในภาพรวม อยู่ในระดับ “ดี” (คะแนนเฉลี่ย 4.47)

6. วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มีผลการดำเนินงานในภาพรวม อยู่ในระดับ “ดี” (คะแนนเฉลี่ย 4.44)

7. สำนักงานอธิการบดี มีผลการดำเนินงานในภาพรวม อยู่ในระดับ “ดีมาก” (คะแนนเฉลี่ย 4.88)

8. สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ มีผลการดำเนินงานในภาพรวมอยู่ในระดับ “ดีมาก” (คะแนนเฉลี่ย 4.80)

9. ผลการประเมินระดับหลักสูตร มีหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2563 จำนวนทั้งสิ้น 46 หลักสูตร ได้รับการประเมินจำนวนทั้งสิ้น 46 หลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 46 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100 ส่งผลให้การประเมินในภาพรวม (คะแนนเฉลี่ย 3.69)

ภาพกิจกรรม: