กิจกรรม

ชื่อเรื่องกิจกรรม: 
การประชุมสื่อสารการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2564 - 2565)
วันที่ดำเนินกิจกรรม: 
Wednesday, June 2, 2021
รายละเอียด: 

ลิงค์เอกสารประกอบการประชุม 

หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้เข้าร่วมการประชุมสื่อสารการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2564 - 2565) เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 เพื่อ รับทราบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2564 - 2565)

ภาพกิจกรรม: