กิจกรรม

ชื่อเรื่องกิจกรรม: 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนากระบวนการทำงานสู่ความเป็นเลิศและหลักสูตรการจัดทำโครงร่างองค์กร (organizational Profile : OP) และแผนพัฒนาคุณภาพ (Progress Report : PR)
วันที่ดำเนินกิจกรรม: 
Monday, March 13, 2023
รายละเอียด: 

หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนากระบวนการทำงานสู่ความเป็นเลิศและหลักสูตรการจัดทำโครงร่างองค์กร (organizational Profile : OP) และแผนพัฒนาคุณภาพ (Progress Report : PR) ในวันที่ 13-15 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมสุขวิช รังสิตพล ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอเนกประสงค์ บุญชง วีสมหมาย (ศรีพฤทธาลัย ราชภัฏสัมมนาคาร) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีที่เปิดโครงการ และกล่าวรายงานโดย นายมานะศักดิ์ หงษ์คำชัย หัวหน้าหน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการทำงานสู่ความเป็นเลิศ และเพื่อการจัดทำโครงร่างองค์กร และแผนพัฒนาคุณภาพ เตรียมความพร้อมเข้าสู่การประเมินโดยใช้เกณฑ์ EdPEx
โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร จำนวน 68 คน เข้าร่วมการอบรม
การจัดโครงการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ เป็นวิทยากรในการอบรม

ภาพกิจกรรม: