กิจกรรม

ชื่อเรื่องกิจกรรม: 
การประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ.2564-2565) ครั้งที่ 2/2564
วันที่ดำเนินกิจกรรม: 
Friday, December 3, 2021
รายละเอียด: 
การประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ.2564-2565) ครั้งที่ 2/2564 ในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ณ ห้อง 9901 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหัสา พลนิล รองอธิการบดี เป็นประธานที่ประชุม และได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการทุกท่าน เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณารายงานการประเมินตนเองของสถาบันอุดมศึกษา สำหรับเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (พ.ศ. 2564 - 2565)
ภาพกิจกรรม: