กิจกรรม

ชื่อเรื่องกิจกรรม: 
ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้ง 1/2566
วันที่ดำเนินกิจกรรม: 
Thursday, May 25, 2023
รายละเอียด: 

หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้ง 1/2566 เพื่อให้ผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาได้ทราบแนวทางการปฏิบัติ การกำกับ ติดตาม และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ชัดเจน สอดคล้องกับกรอบแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานเกี่ยวกับการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ภาพกิจกรรม: