Mon, 06/22/2020 - 08:54 -- admin
การดำเนินงาน ประกันคุณภาพการศึกษา EdPEx
กิจกรรม
วันที่ดำเนินกิจกรรม : 27 พฤศจิกายน 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เข้าร่วมโครงการประชุมสัมนา เรื่อง "2nd EdPEx National Forum : The EdPEx Sharing Day " ณ โรงแรมเซนจูรี่ พาร์คกรุงเทพ ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2566

หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสถาบันตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ(EdPEx) ฉบับปี 2567 - 2570 ” ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลั..

หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx (หมวด 3 ลูกค้า และหมวด 6 ระบบปฏิบัติการ) ครั้งที่ 3/2566  เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมธง..

หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx (หมวด 2 กลยุทธ์ และหมวด 4 การวัด วิเคราะห์ การจัดการความรู้) ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน ..

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2566
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2565