ตำแหน่ง: 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
ตำแหน่ง: 
หัวหน้าหน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์มือถือ: 
0630211701
อีเมล์: 
qasskru@hotmail.com
ตำแหน่ง: 
นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์มือถือ: 
0894279683
อีเมล์: 
suchat.srichuen@gmail.com
ตำแหน่ง: 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์มือถือ: 
0834789165
อีเมล์: 
tongpanthiwa@gmail.com