Girl in a jacket
กลุ่มที่ 1 หัวข้อเทคนิคการให้บริการวิชาการเชิงพื้นที่แบบบูรณาการศาสตร์
โดย ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร
กลุ่มที่ 2 หัวข้อการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
โดย รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคำ
กลุ่มที่ 3 หัวข้อเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน (7PMU)
โดย รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ
กลุ่มที่ 4 หัวข้อเทคนิคการสอนแบบออนไลน์โดยเน้น OBE
โดย ดร.เอกเทศ แสงลับ
กลุ่มที่ 5 หัวข้อการพัฒนาอาจารย์ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการเรียนการสอน (PSF)
โดย รศ.กัลณกา สาธิตธาดา
แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ Mini_UKM ครั้งที่ 23
Girl in a jacket
ค่าลงทะเบียน
- สถาบันเครือข่าย สถาบันละ 10,000 บาท (จำนวน 10 ท่าน)
- ผู้ที่สนใจทั่วไป (เข้าร่วมโครงการแบบ Sit in) ท่านละ 1,500 บาท
- ผู้ที่สนใจทั่วไป (เข้าร่วมโครงการแบบออนไลน์) ท่านละ 500 บาท
ชำระค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทย
- เลขบัญชี 311-3-11139-0
- ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ยื่นยันการชำระค่าลงทะเบียน
- ส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนทาง E-mail : qa@sskru.ac.th
ติดต่อประสานงาน
- นายจักรชัย อิทธิเดช
- โทรศัพท์ 0874539199