ผู้ดูแลข้อมูลแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

หลักสูตร ผู้ดูแลข้อมูล  
คณะครุศาสตร์ สุวัฒน์ รุ้งแก้ว , Danupon Suebsurmran , Jariya Sudtho , Mustika Ruangudomsakul , Rasamee T , Opart Srichuen , Wilawan Dansirisuk รายละเอียด
          หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ Dumrongrit Chantra , Witsaroot Zhangsirikul รายละเอียด
          หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย thipphawan pankem รายละเอียด
          หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา Paveena Chamking รายละเอียด
          หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ Sirikanlaya Sookkhee รายละเอียด
          หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา สมนึก ศรีดาพันธ์ , Kawi Mueagchan , Wilawan Dansirisuk รายละเอียด
          หลักสูตรคุรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย นวพล กรรณมณีเลิศ , Phongsathon Songsi รายละเอียด
          หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา chonthicha thiccha , Kiattisak Photia , Mr.chamnan Soda รายละเอียด
          หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ areerat kaewnin รายละเอียด
          หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา Koonlawut Sansak รายละเอียด
          หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา Thanya Saimee รายละเอียด
          หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน   รายละเอียด
          หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู Rasamee T , Opart Srichuen รายละเอียด
          หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน Rasamee T , Opart Srichuen รายละเอียด
          หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา Rasamee T , Opart Srichuen รายละเอียด
          หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา Rasamee T , Opart Srichuen รายละเอียด
          หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบันฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา Rasamee T , Opart Srichuen รายละเอียด
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ อรทัย จําปาใด , Jutamanee Rungkaew รายละเอียด
          หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์   รายละเอียด
          หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์   รายละเอียด
          หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Jutamanee Rungkaew รายละเอียด
          หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน Tongpak Donprajum รายละเอียด
          หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา   รายละเอียด
          หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม Pongsatorn Taweetanawanit รายละเอียด
          หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร   รายละเอียด
          หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร   รายละเอียด
          หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ณัฐกร โต๊ะสิงห์ , ทิพย์สุดา กุมผัน รายละเอียด
          หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ อรทัย จําปาใด รายละเอียด
          หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม อรทัย จําปาใด , Chokchai Traiyasuit รายละเอียด
          หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสหกรรม อรทัย จําปาใด , พิศาล สมบัติวงค์ รายละเอียด
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี nufon fonka รายละเอียด
          หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ Jittima palasak รายละเอียด
          หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด pornsiri wirunpan รายละเอียด
          หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ Panida Panichkul , Lattagran Kuikaew รายละเอียด
          หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ Nathaphong Jaisuetrong , nufon fonka , Thitima Kasemsuk รายละเอียด
          หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง   รายละเอียด
          หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม อรรถพล ศิริเวชพันธุ์ , APICHAI THUMNIYOM , Parichat Phongkhla , pimpila ko รายละเอียด
          หลักสูตรบัญชีบัณฑิต Lattagran Kuikaew , ไพฑูรย์ สังข์ทอง , สนธิยา สารพล , สุดาทิพย์ เกษจ้อย , อรัญญา ทรงกลด , belle belle , Chidapa Phonlue , Chonnikan Weangkeaw , Chonticha Lonthaisong , fong B , jindarat pongma , Nattapong Sisuk , Nookkraten Channel , Piyachat Thongpaeng , Supaporn Armart , Suwadi Thongthip , wallapa worakhrut , waraporn pothibut รายละเอียด
          หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี BAAC SSKRU , Supaporn Armart รายละเอียด
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Pornthep Joemkhunthod รายละเอียด
          หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน Pornthep Joemkhunthod รายละเอียด
          หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ Pornthep Joemkhunthod รายละเอียด
          หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น Pornthep Joemkhunthod รายละเอียด
          หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน Pornthep Joemkhunthod รายละเอียด
          หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ Pornthep Joemkhunthod รายละเอียด
          หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ Pornthep Joemkhunthod รายละเอียด
          หลักสูตรนิเทศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ Pornthep Joemkhunthod รายละเอียด
          หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ Pornthep Joemkhunthod รายละเอียด
          หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร Pornthep Joemkhunthod รายละเอียด
วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง Somruetai Piyapisut รายละเอียด
          หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปรารถนา มะลิไทย , alonggote phansanit , clg sskru รายละเอียด
          หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต Kittichai Khunthong , clg sskru รายละเอียด
          หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ว่าที่ร้อยตรีณัฐวัฒน์ บัวทอง , clg sskru รายละเอียด
          หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น clg sskru รายละเอียด