รายงานการประชุมตามพันธกิจ ปีการศึกษา 2558

การผลิตบัณฑิต
การพัฒนานักศึกษา
การบริการวิชาการแก่สังคม
การทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม
การวิจัย
การบริหารความเสี่ยง
การจัดการความรู้