ภาระหน้าที่และผลงานของหน่วยมาตรฐานฯ

ปฎิทินการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ในปีการศึกษาปัจจุบัน ตามระบบและกลไกประกอบด้วย
ระบบควบคุมคุณภาพ ระบบตรวจสอบคุณภาพ และระบบประเมินคุณภาพ
รายงานสรุปโครงการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพที่หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาเป็นผู้จัด หรือเป็นศูนย์ประสานงานในการจัดโครงการอบรม
งานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการกำกับ ติดตาม ประเมินผล
และสนับสนุนข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
บันทึกรายงานการประชุมหน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
รายงานบันทึกการไปราชการของบุคคลากรภายในหน่วยหน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา