โครงการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จินดา งามสุทธิ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นวิทยากรบรรยาย
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 - 29 มกราคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นวิทยากรบรรยาย