ระบบสารสนเทศงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

ระบบการจัดเก็บข้อมูล เอกสาร และผลการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ระบบสารสนเทศเพื่องานด้านบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ระบบการจัดเก็บข้อมูลงานวิจัย ทุนสนับสนุน สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ระบบการติดตามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ