การประชุม คณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการพัฒนาบุคลากร ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1/2562

วันที่กิจกรรม : 20 กุมภาพันธ์ 2562

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ด้านการพัฒนาบุคลากร ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1/2562

ณ ห้องประชุมศูนย์เครือข่าย (สมศ.) ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์  ทองพันชั่ง เป็นประธานในการประชุม

เอกสารประกอบการประชุม