การประชุม คณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1/2562

วันที่กิจกรรม : 15 มกราคม 2562

วันอังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1/2562

ณ ห้องประชุมศูนย์เครือข่าย (สมศ.) ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

โดยมี อาจารย์ ดร.ชูวิทย์  นาเพีย เป็นประธานในการประชุม

เอกสารประกอบการประชุม
  1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต ประจำ ปีการศึกษา 2560
  2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561
  3. กรอบปฏิทินการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจ ด้านการผลิตบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561
  4. แบบฟอร์ม ข้อมูลการบริหารจัดการหลักสูตรตาม เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
  5. แบบสอบถาม คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
  6. ปฎิทินการเก็บข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ฯ ปีการศึกษา 2561
  7. แบบฟอร์ม สรุปจำนวนอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2561
  8. แบบฟอร์ม ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
  9. แบบฟอร์ม จำนวนอาจารย์ประจำ
  10. แบบฟอร์ม จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ