การประชุม คณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการพัฒนานักศึกษา ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1/2562

วันที่กิจกรรม : 7 มกราคม 2562

หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ด้านการพัฒนานักศึกษา ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1/2562

ณ ห้องประชุมช่อลำดวน อาคารทองคูณ  หงษ์พันธ์ุ กองพัฒนานักศึกษา
 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

 

โดยมี อาจารย์ ดร.วิมล  หลักรัตน์ เป็นประธานในการประชุม

เอกสารประกอบการประชุม