ประชุม เพื่อจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ครั้งที่ 2/2561

วันที่กิจกรรม : 14 ธันวาคม 2561

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการ จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2/2561 

ณ ห้องประชุมศูนย์เครือข่าย (สมศ.) ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยได้รับเกียรติจาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหัสา พลนิล รองอธิการบดี เป็นประธานที่ประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ลดต้นทุนของประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพ ในการให้บริการของภาครัฐ สร้างให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่เปิดเผยขั้นตอน ระยะเวลา ให้ประชาชนทราบเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558 กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน

เอกสารประกอบการประชุม