โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษาสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ

วันที่กิจกรรม : 30 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหัส พลนิล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ได้มอบนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับอาจารย์ บุคลากรสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ หลักจากนั้น รับฟังบรรยายพิเศษโดย นายมานะศักดิ์ หงษ์คำชัย หัวหน้าหน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้ หัวข้อ แนวทางการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2561 ตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษาสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ ณ ห้องประชุม 9901 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

 

เอกสารประกอบการประชุม