ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการบริหารความเสี่ยง ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1/2561

วันที่กิจกรรม : 29 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดการประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการบริหารความเสี่ยง ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม ธง รุญเจิญ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหัสา พลนิล รองอธิการบดี เป็นประธานที่ประชุม