ประชุม คณะกรรมการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันที่กิจกรรม : 22 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ตามพันธกิจ ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 9901 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหัสา พลนิล รองอธิการบดี เป็นประธานที่ประชุม 

 

เอกสารประกอบการประชุม